Våra villkor

SEDAN 1930

Glor-Isol Villkor & Betingelser

Vi är öppna och tydliga

Allmänna Villkor och Betingelser Glor-Isol BV

Dessa allmänna villkor beskriver tillämpliga bestämmelser relaterade till alla avtal som Glor-Isol BV (hädanefter: "entreprenören" och hänvisas till med "vi" och "vår") kommer att göra.

Innehåll

Artikel 1 - Definitioner
Artikel 2 - Företagarens identitet
Artikel 3 - Tillämplighet
Artikel 4 - Erbjudandet
Artikel 5 - Avtalet
Artikel 6 - Ångerrätt
Artikel 7 - Kostnader vid uttag
Artikel 8 - Uteslutande av ångerrätten
Artikel 9 - Priset
Artikel 10 - Överensstämmelse och garanti

Artikel 11 - Leverans och verkställande
Artikel 12 - Varaktighetstransaktioner: varaktighet, avbokning och förlängning
Artikel 13 - Betalning
Artikel 14 - Förfarande för klagomål
Artikel 15 - Tvister
Artikel 16 - Skydd av personuppgifter (inklusive GDPR)
Artikel 17 - Ytterligare eller andra bestämmelser
Artikel 18 - Uppdateringar av dessa villkor

ARTIKEL 1 - DEFINITIONER

I dessa villkor gäller följande definitioner:

Avkylningsperiod: den period inom vilken kunden kan utnyttja sin ångerrätt;
Konsument: den fysiska personen som inte agerar i utövandet av ett yrke eller företag och som ingår ett distansavtal med entreprenören;
Dag: kalenderdag;
Varaktighets transaktion: ett distansavtal med avseende på en serie produkter och / eller tjänster vars leverans- och / eller köpskyldighet är spridd över tid;
Hållbar databärare: alla medel som gör det möjligt för kunden eller entreprenören att lagra information som riktas till honom personligen på ett sätt som möjliggör framtida samråd och oförändrad reproduktion av den lagrade informationen.
Ångerrätt: konsumentens möjlighet att avbryta distansavtalet inom avkylnings perioden;
Kund: den fysiska eller juridiska personen som ingår ett distansavtal med entreprenören;
Entreprenör: den fysiska eller juridiska personen som erbjuder produkter och / eller tjänster till kunder (inklusive konsumenter) på avstånd;
Distansavtal: ett avtal där inom ramen för ett system organiserat av entreprenören för distansförsäljning av produkter och / eller tjänster, tills avtalet ingås uteslutande används av en eller flera tekniker för distanskommunikation;
Teknik för distanskommunikation: betyder att man kan använda sig för att ingå avtal, utan att kunden och handlaren är i samma rum på samma gång.

ARTIKEL 2 - IDENTITET ENTREPRENÖREN

Glor-Isol BV
Företagsadress: Elsweide 5, NL-6921ST Duiven
E-postadress: info@glor-isol.eu
Hemsida: www.glor-isol.eu
EUID organisationsnummer NLNHR.74659197
Moms registreringsnummer: NL859982968B01

ARTIKEL 3 - TILLÄMPLIGHET

 1. Dessa allmänna villkor gäller för varje erbjudande från entreprenören och för varje distansavtal som ingås mellan entreprenören och kunden.
 2. Innan distansavtalet ingås görs texten till dessa allmänna villkor tillgängliga för kunden. Om detta inte är rimligt möjligt, innan distansavtalet ingås, kommer det att anges att de allmänna villkoren kan ses hos entreprenören och de kommer att skickas gratis så snart som möjligt på kundens begäran.
 3. Om distansavtalet ingås elektroniskt, i motsats till föregående stycke och innan distansavtalet ingås, kan texten till dessa allmänna villkor göras tillgänglig för kunden elektroniskt på ett sådant sätt att kunden kan lagras på ett enkelt vägen på en hållbar databärare. Om detta inte är rimligt möjligt, innan distansavtalet ingås, kommer det att anges var de allmänna villkoren kan läsas elektroniskt och att de skickas gratis elektroniskt eller på annat sätt på kundens begäran.
 4. I händelse av att specifika produkt- eller tjänstevillkor gäller utöver dessa allmänna villkor gäller andra och tredje styckena mutatis mutandis och i händelse av motstridiga allmänna villkor kan kunden alltid åberopa den tillämpliga bestämmelse som är mest gynnsam för honom är det.

ARTIKEL 4 - ERBJUDANDET

 1. Om ett erbjudande har en begränsad varaktighet eller är föremål för villkor anges detta uttryckligen i erbjudandet.
 2. Erbjudandet innehåller en fullständig och exakt beskrivning av de produkter och / eller tjänster som erbjuds. Beskrivningen är tillräckligt detaljerad för att möjliggöra en korrekt bedömning av erbjudandet av kunden. Om entreprenören använder bilder är dessa en riktig representation av de produkter och / eller tjänster som erbjuds. Uppenbara misstag eller fel i erbjudandet binder inte entreprenören .
 3. Varje erbjudande innehåller sådan information att det är tydligt för kunden vilka rättigheter och skyldigheter som är knutna till att acceptera erbjudandet. Detta gäller särskilt:
  • priset inklusive skatter;
  • möjliga leveranskostnader;
  • sättet på vilket avtalet kommer att ingås och vilka åtgärder som krävs för detta;
  • huruvida ångerrätten är tillämplig eller inte;
  • metoden för betalning, leverans och genomförande av avtalet;
  • perioden för att acceptera erbjudandet, eller den period inom vilken entreprenören garanterar priset;
  • nivån för hastigheten för distanskommunikation om kostnaderna för att använda tekniken för distanskommunikation beräknas på en annan basis än den vanliga bashastigheten för det använda kommunikationsmedlet;
  • om avtalet arkiveras efter det att det har ingåtts, och i så fall hur det kan komma åt kunden;
  • sättet på vilket kunden, innan han ingår avtalet, kan kontrollera uppgifterna från honom i samband med avtalet och, om så önskas, återställa dem;
  • alla andra språk på vilka, utöver nederländska, avtalet kan ingås;
  • de uppförandekoder som entreprenören är föremål för och hur kunden kan konsultera dessa uppförandekoder elektroniskt;
  • och minimilängden för distansavtalet i händelse av en utökad transaktion.

ARTIKEL 5 - AVTALET

 1. Avtalet omfattas av bestämmelserna i punkt 4, som ingås vid den tidpunkt då kunden accepterar erbjudandet och uppfyller motsvarande villkor, inklusive (såvida inte annat avtalats mellan entreprenören och kunden) betalning av de belopp som betalas i anslutning till erbjudandet.
 2. Om kunden har accepterat erbjudandet elektroniskt bekräftar entreprenören omedelbart mottagandet av godkännandet av erbjudandet elektroniskt. Så länge mottagandet av detta godkännande inte har bekräftats av entreprenören , kan kunden säga upp avtalet.
 3. Om avtalet ingås elektroniskt kommer entreprenören att vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa elektronisk överföring av data och han kommer att säkerställa en säker webbmiljö. Om kunden kan betala elektroniskt kommer entreprenören att vidta lämpliga säkerhetsåtgärder.
 4. Entreprenören kan - inom lagen - informera sig själv om kunden kan uppfylla sina betalningsförpliktelser, såväl som alla fakta och faktorer som är viktiga för en sund ingående av distansavtalet. Om entreprenören på grundval av denna utredning har goda skäl att inte ingå avtalet har han rätt att vägra en beställning eller begäran eller att fästa särskilda villkor för genomförandet.
 5. Entreprenören kommer att skicka följande information med produkten eller tjänsten till kunden, skriftligt eller på ett sådant sätt att den kan lagras på ett tillgängligt sätt av kunden på ett hållbart medium:
  • Besöksadressen till företagets etablering där kunden kan gå med klagomål;
  • villkoren under och hur konsumenten kan utöva ångerrätten eller ett tydligt uttalande om uteslutning av ångerrätten.
   information om garantier och befintlig service efter köp;
  • den information som ingår i artikel 4 punkt 3 i dessa villkor, såvida inte entreprenören redan har lämnat denna information till kunden innan avtalet har genomförts;
  • kraven för att säga upp avtalet om avtalet har en varaktighet på mer än ett år eller är av obestämd tid.
  • Vid en utökad transaktion gäller bestämmelsen i föregående stycke endast vid den första leveransen.

ARTIKEL 6 - ÅNGERRÄTT

 1. Vid köp av produkter har konsumenten möjlighet att dra tillbaka avtalet inom sju dagar utan att ange någon anledning. Denna avkylningsperiod börjar dagen efter mottagandet av produkten av kunden eller en representant som i förväg utsetts av konsumenten och tillkännagivits till entreprenören .
 2. Under avkylningsperioden kommer konsumenten att hantera produkten och förpackningen med omsorg. Han kommer bara att packa upp eller använda produkten i den utsträckning som krävs för att bedöma om han vill behålla produkten. Om han utövar sin ångerrätt, kommer han att returnera produkten med alla levererade tillbehör och - om det är rimligt möjligt - i originalskick och förpackning till entreprenören, i enlighet med de rimliga och tydliga anvisningarna från entreprenören.
 3. Vid köp av tjänster har konsumenten möjlighet att dra tillbaka avtalet inom 14 dagar utan att ange någon anledning. Denna avkylningsperiod börjar dagen för att ingå avtalet och slutar slutligen den dag leveransen av tjänsterna har börjat av entreprenören eller hans representant.
 4. För att utnyttja sin ångerrätt måste konsumenten följa de rimliga och tydliga anvisningar som entreprenören tillhandahåller med erbjudandet och / eller senast vid leveransen.

ARTIKEL 7 - KOSTNADER AV ÅNGERRÄTTEN

 1. Om konsumenten använder sin ångerrätt kommer kostnaderna för återlämnande av levererade produkter alltid att finnas på hans konto.
 2. Om konsumenten har betalat ett belopp, kommer entreprenören att återbetala detta belopp så snart som möjligt, men senast 30 dagar efter mottagandet av de returnerade produkterna.

ARTIKEL 8 - UTESLUTNING AV ÅNGERRÄTTEN

 1. Entreprenören kan utesluta ångerrätten för konsumenten i den mån som anges i punkterna 2 och 3. Uteslutningen av ångerrätten gäller endast om entreprenören tydligt har angett detta i erbjudandet, åtminstone i tid för att ingå avtalet.
 2. Uteslutning av ångerrätten är endast möjlig för produkter:
  • som har skapats av entreprenören i enlighet med kundens specifikationer;
  • som är helt klart personliga;
  • som inte kan returneras på grund av deras natur;
  • som kan förstöra eller åldras snabbt;
  • vars pris beror på fluktuationer på den finansiella marknaden som entreprenören inte har inflytande över;
  • för enskilda tidningar och tidskrifter;
  • för ljud- och videoinspelningar och datorprogramvara som kunden har brutit förseglingen.
 3. Uteslutning av ångerrätten är endast möjlig för tjänster:
  • avser boende, transport, restaurangaffärer eller fritidsaktiviteter som ska utföras på ett visst datum eller under en viss period;
  • vars leverans har börjat med kundens uttryckliga medgivande innan avkylningsperioden har löpt ut;
   när det gäller spel och lotterier.

ARTIKEL 9 - PRISET

 1. Under den giltighetsperiod som anges i erbjudandet höjs inte priserna på de produkter och / eller tjänster som erbjuds förutom för prisförändringar till följd av förändringar i momssatser.
 2. Till skillnad från föregående stycke kan entreprenören erbjuda produkter eller tjänster med rörliga priser som är föremål för fluktuationer på finansmarknaden och som entreprenören inte har något inflytande över. Denna länk till fluktuationer och det faktum att alla angivna priser är målpriser anges i erbjudandet.
 3. Prisökningar inom tre månader efter avtalets ingång är endast tillåtna om de är resultatet av lagstadgade bestämmelser eller bestämmelser.
 4. Prisökningar från tre månader efter ingåendet av avtalet är endast tillåtna om entreprenören har föreskrivit detta och:
  • Dessa är resultatet av lagstadgade bestämmelser eller bestämmelser; eller så
  • har kunden befogenhet att säga upp avtalet från och med den dag då prisökningen träder i kraft.
 5. I alla fall säkerställer entreprenören att det alltid är tydligt om priser som anges i sortimentet av produkter eller tjänster är inklusive eller exklusive moms. Den faktiska tillämpningen av moms beror på kundens typ och plats. Under kassan bekräftar entreprenören korrekt tillämpning av moms.

ARTIKEL 10 - ÖVERENSSTÄMMELSE OCH GARANTI

 1. Entreprenören säkerställer att produkterna och / eller tjänsterna överensstämmer med avtalet, de specifikationer som anges i erbjudandet, de rimliga kraven på tillförlitlighet och / eller användbarhet och dagen för skapandet av befintliga lagbestämmelser och / eller statliga förordningar. Om avtalat, garanterar entreprenören också att produkten är lämplig för annat än normalt bruk.
 2. En garanti som tillhandahålls av entreprenören, tillverkaren eller importören påverkar inte de lagliga rättigheterna och påståenden som kunden kan hävda mot entreprenören enligt avtalet.
 3. En garanti som tillhandahålls av entreprenören, tillverkaren eller importören förfaller om kunden eller tredje part har ändrat de relevanta produkterna.
 4. Ytterligare villkor angående Glor-Isol 100% nöjdhetsgaranti.
  1. Glor-Isol 100% nöjdhetsgaranti gäller endast för:
   1. Den första ordern av en konsument i Sverige upp till SEK 3000 (moms exkl.) i värde på Glor-Isol-produkter, och
   2. Order som innehåller alla ingredienser för framställning av Glor-Isol Rödfärg / Slamfärg (Torrslamfärg och Emulgerad linolja).
  2. För att identifiera en konsument använder entreprenören kombinationen av namn / adress / bostad / telefonnummer som anges i beställningen.
  3. Om konsumenten vill göra anspråk på Glor-Isol 100% nöjdhetsgaranti. måste han / hon lämna in en begäran via kontaktformuläret på webbplatsen www.glor-isol.eu. I denna begäran anger konsumenten (ganska detaljerad) anledning till att kräva Glor-Isol 100% nöjdhetsgaranti ersättning.
  4. Efter mottagandet av begäran kan entreprenören kräva att konsumenten skickar in bilder av föremålet målade med Glor-Isol Rödfärg / Slamfärg.
  5. Efter bedömning av begäran om rimlighet och om begäran överensstämmer med klausul 10.4.a ovan, kommer entreprenören att återbetala det belopp som betalats av konsumenten på beställningen för inköp av Glor-Isol-produkter (efter avdrag för rabatter inklusive moms) inom 30 dagar. Eventuella fraktkostnader som betalas av konsumenten kommer inte att ersättas.

ARTIKEL 11 - LEVERANS OCH IMPLEMENTERING

 1. Entreprenören kommer att ta största möjliga försiktighet vid mottagande och implementering av beställningar på produkter och vid bedömning av ansökningar om tillhandahållande av tjänster.
 2. Leveransplatsen är adressen som kunden har meddelat entreprenören. Beställningar levereras endast till den adress (inte en PO-ruta) som kunden har meddelat entreprenören genom "kassan" på webbplatsen.
 3. Med hänsyn till det som anges i artikel 4 i dessa allmänna villkor kommer företaget att utföra accepterade beställningar med tillräcklig hastighet, dock senast inom 30 dagar, såvida inte en längre leveransperiod har avtalats. Om leveransen är försenad, eller om en beställning inte eller endast delvis kan utföras, kommer kunden att meddelas om detta senast 30 dagar efter att han har gjort beställningen. I så fall har kunden rätt att säga upp avtalet utan kostnader och har rätt till kompensation.
 4. Vid uppsägning i enlighet med föregående stycke kommer entreprenören att återbetala det belopp som kunden har betalat så snart som möjligt, men senast 30 dagar efter uppsägningen.
 5. Om leveransen av den beställda produkten verkar vara omöjlig kommer entreprenören att försöka göra en ersättningspost tillgänglig. Senast vid leveransen kommer det att anges på ett tydligt och begripligt sätt att en ersättningsartikel kommer att levereras. För utbytesartiklar kan ångerrätten inte uteslutas. Kostnaderna för en eventuell returleverans är på entreprenörens bekostnad.
 6. Risken för skador och / eller förlust av produkter ligger hos entreprenören tills transporten är. Vid beställning har kunden möjlighet (försändningsmetod "försäkrat") att täcka risken för skador och / eller förlust av produkter under transport i enlighet med transportförhållandena.

ARTIKEL 12 - VARAKTIGHETS TRANSAKTIONER: AVBOKNING, FÖRLÄNGNING OCH VARAKTIGHET

Avbokning

 1. Kunden kan säga upp ett avtal som har ingåtts på obestämd tid och som sträcker sig till regelbunden leverans av produkter eller tjänster när som helst, med vederbörlig hänsyn till de avtalade uppsägningsreglerna och en avbokningsperiod på högst en månad.
 2. Kunden kan säga upp ett avtal under en bestämd tidsperiod och som sträcker sig till den ordinarie leveransen av produkter eller tjänster vid slutet av den angivna tiden när som helst med vederbörlig hänsyn till de avtalade uppsägningsreglerna och en uppsägningstid på minst en månad som mest.
 3. Kunden kan säga upp de avtal som avses i föregående stycken när som helstoch inte vara begränsade till uppsägning vid en
  • iss tidpunkt eller under en viss period;
  • på samma sätt som de ingås av honom;
  • med samma uppsägningstid som entreprenören har föreskrivit för sig själv.

Förlängning

 1. Ett avtal som har ingåtts för en bestämd tid och som sträcker sig till den ordinarie leveransen av produkter eller tjänster kan endast förlängas under en obestämd tid om kunden kan avbryta när som helst med en uppsägningstid på högst en månad.

Varaktighet

 1. Om ett avtal har en löptid på mer än ett år kan kunden säga upp avtalet när som helst efter ett år med en uppsägningsperiod på högst en månad, såvida inte rimlighet och rättvisa hindrar annullering före slutet av den avtalade löptiden.

ARTIKEL 13 - BETALNING

 1. Om inte annat överenskommits måste de belopp som kunden är skyldiga betalas inom 14 dagar efter början av avkylningsperioden som avses i artikel 6 punkt 1. Vid avtal om att tillhandahålla en tjänst, denna period efter kunden har fått bekräftelsen på avtalet.
 2. För leverans till konsumenter accepterar entreprenören endast betalningar via Klarna (www.klarna.com) och Paypal (www.paypal.com).
 3. Beroende på den valda betalningsmetoden gäller även villkoren för den aktuella leverantören av betalningstjänster (för konsumenterna Klarna eller Paypal).
 4. I händelse av att kunden inte betalar har entreprenören rätt, med förbehåll för lagliga begränsningar, att debitera kunden rimliga kostnader i förväg.

ARTIKEL 14 - KLAGOMÅL

 1. Entreprenören har en väl publicerad klagomål och hanterar klagomål enligt detta förfarande.
 2. Klagomål om genomförandet av avtalet måste lämnas in snabbt, fullständigt och tydligt beskrivet till entreprenören efter att kunden har hittat bristerna.
 3. Klagomål som lämnats till entreprenören kommer att besvaras inom 14 dagar från mottagningsdatumet. Om ett klagomål kräver en överskådlig längre behandlingstid kommer entreprenören att svara inom en period av 14 dagar med ett mottagningsmeddelande och en indikation när kunden kan förvänta sig ett mer detaljerat svar.
 4. Om klagomålet inte kan lösas i ömsesidigt samråd, uppstår en tvist som är föremål för tvistlösningsförfarandet.

ARTIKEL 15 - TVISTER

Avtal mellan entreprenören och kunden som dessa allmänna villkor gäller för uteslutande regleras av nederländsk lag.

ARTIKEL 16 - SKYDD AV PERSONUPPGIFTER (INKLUSIVE GDPR)

Det sätt på vilket entreprenören skyddar och behandlar personuppgifter beskrivs i avsnittet integritetspolicy.

ARTIKEL 17 - YTTERLIGARE ELLER ANDRA BESTÄMMELSER

Ytterligare bestämmelser som avviker från dessa allmänna villkor kan inte vara till nackdel för kunden och måste registreras skriftligen eller på ett sådant sätt att dessa kan lagras av kunden på ett tillgängligt sätt på ett hållbart medium.

ARTIKEL 18 - UPPDATERINGAR AV DESSA VILLKOR

På grund av ny lagstiftning eller andra omständigheter kommer entreprenören regelbundet att uppdatera dessa villkor. Den här sidan visar alltid den senaste versionen. Den senaste uppdateringen gjordes 2021-02-23.